Iridoteuthis Iris
Iridoteuthis Iris.  2000.
Acrylic on Canvas, 8" x 10"
[Previous] [Back to Gallery] [Next]